Publications by Year: 2015

2015
Dag Wollebæk, Synne Sætrang, and Audun Fladmoe. 2015. Betingelser for frivillig innsats: Motivasjon og kontekst. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Publisher's Version Abstract

Hva er det som får folk til å delta i frivillig arbeid, hva motiveres frivillige av – og hvorfor slutter de? I denne rapporten presenteres omfattende analyser av betingelser for frivillig innsats, basert på datamateriale samlet inn i perioden 1998-2015.

Resultatene viser for det første at det ikke finnes én universell forklaringsmodell på hvorfor folk driver med frivillig arbeid, men at ulike forklaringer snarere må anses som komplementære. Interesse, indre motivasjon, kostnad-/nyttevurderinger og primærsosialisering er blant faktorene som bidrar til å forklare hvorfor noen blir frivillige og andre ikke.

For det andre understreker resultatene betydningen av å studere frivillig arbeid som en dynamisk prosess. Sosiale nettverk er særlig viktig i rekrutteringsfasen. Motivasjonen for å begynne med frivillig arbeid er ikke nødvendigvis den samme som motivasjonen for å fortsette. Og når man slutter kan det skyldes helt andre grunner enn endret motivasjon – ofte er det livssituasjonen som avgjør.

For det tredje støtter resultatene opp om tidligere forskning som har antydet mer strukturelle endringer i frivilligheten i Norge. Individuelle motivasjonsforklaringer har generelt blitt viktigere over tid, samtidig som båndet mellom frivillige og enkeltorganisasjoner har blitt svakere. Denne tendensen peker i retning av en individualisering av frivilligheten, der betydningen av kollektiv tilhørighet svekkes.

Endre Tvinnereim and Kjersti Fløttum. 2015. “Explaining topic prevalence in answers to open-ended survey questions about climate change.” Nature Climate Change, 5, Pp. 744–747. Publisher's Version Abstract

Citizens’ opinions are crucial for action on climate change, but are, owing to the complexity of the issue, diverse and potentially unformed1. We contribute to the understanding of public views on climate change and to knowledge needed by decision-makers by using a new approach to analyse answers to the open survey question ‘what comes to mind when you hear the words ‘climate change’?’. We apply automated text analysis, specifically structural topic modelling2, which induces distinct topics based on the relative frequencies of the words used in 2,115 responses. From these data, originating from the new, nationally representative Norwegian Citizen Panel, four distinct topics emerge: Weather/Ice, Future/Impact, Money/Consumption and Attribution. We find that Norwegians emphasize societal aspects of climate change more than do respondents in previous US and UK studies3, 4, 5, 6. Furthermore, variables that explain variation in closed questions, such as gender and education, yield different and surprising results when employed to explain variation in what respondents emphasize. Finally, the sharp distinction between scepticism and acceptance of conventional climate science, often seen in previous studies, blurs in many textual responses as scepticism frequently turns into ambivalence.

This study combines insights from the framing and third-person perception literature by exploring whether the third-person perceptual gap are sensitive to frames people receive through the news. As we have limited knowledge regarding whether people perceive some news frames more influential than others, this study focus on the third-person effect regarding episodic and thematic news frames. Through an online representative survey experiment (N=1424), I investigate the effects of valance (negative/positive) and news framing (episodic/thematic) on citizens’ attitudes, as well as on which frames people perceive as most influential on themselves and others. The results show that people’s attitudes are indeed affected by news framing. Moreover, people tend to perceive thematic and episodic news as equally affective for their own attitudes, but episodic news frames as more influential on others. This third-person perceptual gap increases among those exposed to news articles with frames/valance (compared to the control group without stimulus material), but the differences between valance and news framing does not seem to matter.

Dag Wollebæk, Synne Sætrang, and Audun Fladmoe. 2015. Hovedfunn: Betingelser for frivillig innsats:Motivasjon og kontekst. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Publisher's Version Abstract

Folderen oppsummerer rapportens hovedfunn, sortert etter følgende tema:

Rekruttering
Barrierer
Motivasjon
Frafall
Praktiske implikasjoner

Bjarte Folkestad, Dag Arne Christiensen, Kristin Strømsnes, and Per Selle. 2015. Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998-2014. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Publisher's Version Abstract

Folderen oppsummerar rapportens hovedfunn, sortert etter følgende tema:

  • Nivå og omfang
  • Organisjonstypar
  • Medlemskap og organisasjonstilknytning
  • Kjenneteikn ved frivillige
Mari Skåra Helliesen. 2015. “In Science We Trust, Through Ideology We Look: Explaining Climate Change Attitudes in Norway.” Department of Comparative Politics. Download from UiB
Sunniva Hagen. 2015. “Inter-gruppe kontakt og verknaden på tillit og toleranse.” University of Bergen, Department of Comparative Politics. Download from UiB Abstract

Auken i etnisk og sosialt mangfald har samstundes auka kontakt mellom etniske grupper, som vidare er venta å auke også i framtida (Sturgis, Brunton-Smith, Read og Allum 2010: 58). Kunnskap om verknadane av inter-gruppe kontakt er difor viktig. Denne masteroppgåva undersøker verknaden av inter-gruppe kontakt i Noreg på individnivå, og kva som skjer når medlemmar frå ulike grupper kjem i kontakt i same geografiske område. Kontakt, i form av samansetning og kontaktkvalitet, blir undersøkt med fokus på ulike utfall som i litteraturen er relatert til mangfald og kontakt. Med bakgrunn i dette vil eg i oppgåva svare på følgjande forskingsspørsmål: Kva verknad har inter-gruppe kontakt på uttrykk for toleranse og tillit i høve utgrupper i Noreg, og varierer verknadane ut frå mengde og type kontakt? Det teoretiske rammeverket har bakgrunn i to motståande teoriar: kontakt- og konfliktteori. Sjølv om desse teoriane ynskjer å forklare det same, effektane av inter-gruppe kontakt, finn dei ulike resultat. Medan kontakttesen viser til at kjennskap verkar positivt på haldningar til utgrupper ettersom det minkar fordommar og aukar tillit, sosial og politisk toleranse, syner konfliktteori negative effektar av inter-gruppe kontakt gjennom auka trusselpersepsjonar (Putnam 2007). For å svare på forskingsspørsmålet nyttast datamateriale frå Norsk medborgarpanel (2013), som blir analysert ved ordna probit-regresjon. Resultata indikerer at inter-gruppe kontakt har ein positive effekt på ulike uttrykk for toleranse når kvaliteten på kontakta er god. Ved positive evalueringar av kontaktsituasjonar, samt gjennom venskapleg kontakt kan uttrykk for toleranse endrast til det betre. Jamvel peikar effektane av samansetning på negative verknader av kontakt. Del innvandrarar i nærområdet har med dette potensiale til å auke trusselpersepsjonar. Dei positive effektane av kontaktkvalitet er likevel det som fører verknaden av inter-gruppe kontakt i oppgåva. Resultata avhenger likevel i ein viss grad av kva uttrykk for tillit og toleranse som vert studert.

 

Due to the increase in ethnic and social heterogeneity in advanced countries, inter-ethnic group contact has increased in Norway, and is also expected to increase in the future. Even though the effect of intergroup contact has long been a question central to social scientists, understanding intergroup contact is increasingly important to both scientific and policy debates as social changes bring increased diversity (Putnam 2007, Enos 2014: 1). This thesis examines the effects of intergroup contact in Norway at the individual level, and what happens when members from different groups get in contact in the same geographic area. The effects of contact are being studied with regard to a variety of outcomes embedded in the theoretical framework of contact theory and the opposite perspective, conflict theory. Contact theory argues that intergroup contact has the potential of giving positive effects on tolerance and trust towards outgroups. Nevertheless, diversity and intergroup contact are also found to have negative effects by increasing perceptions of threat and conflict. Building on this framework different effects of contact are being studied with regard to different expressions of tolerance and trust: attitudes towards outgroups, motivation to avoid prejudices and generalized trust. The research question will be examined by using data from the Norwegian Citizen Panel (2013), assessed through the use of ordered probit-regression. The results indicate that intergroup contact has positive effects on expressions of tolerance when the quality of the contact is good. In situations where the contact situation is perceived as positive and has a friendship potential" intergroup contact can change expressions of tolerance for the better. However, the compositional effects of contact do not reveal the same results. The compositional effects indicate that having more immigrants living in the neighbourhood have the potential of increasing perceptions of threat and conflict. The positive effects of quality of contact are still driving the effects of intergroup contact in the analysis. Still the effects of intergroup contact depend somewhat on which dependent variable that are being studied.

Sveinung Arnesen and Yvette Peters. 2015. “The Legitimacy of Representation. Selection Procedures and Socio-economic Characteristics of Representatives in Decision-making Processes.” In European Political Science Association Conference. Abstract

Representation is at the core of the democratic process in contemporary democracies. Many scholars have consequently studied the link between citizens and their representatives, and well as between that between citizens’ preferences and policy outcomes. Scholars have aimed to identify the mechanisms under which representation works, i.e. when citizens are indeed reflected in the representative body, and their preferences in the policies that are implemented. However, we know less about what citizens want in terms of the organization of representation. In this paper, we aim to investigate the legitimacy of representation, and to identify the sources of the legitimacy of a public decision. In order to answer this question, we have designed a survey experiment for the Norwegian Citizen Panel in 2014 which allows us to isolate some of such likely sources. More specifically, we examine under which of three conditions citizens are more likely to accept decisions that are not taken by themselves directly, but which are relevant for all citizens. These three conditions are 1) the selection process of the representatives (randomly selected; popularly elected; appointed experts), 2) the composition of the representatives (mirroring the socio-economic characteristics of the population or not, i.e. descriptive representation or not), and 3) the outcome of the decision (according to the respondents preference or not). As such, we aim to contribute to our understanding of the legitimacy of the representative policy-making process. Moreover, we explore the popular evaluation of representation, which further adds to the more ‘objective’ evaluation of matching citizens to representatives, or citizens’ preferences to policy output.

This paper offers an analysis of how attitudes towards public sector organizations in Norway are shaped through a combination of a qualitative case study approach and quantitative survey analysis. We ask a) what is typical of media representations of public welfare organizations; b) how and to what extent such media representations contribute to influence citizens’ attitudes towards the Nordic welfare model; and c) to what extent this dynamic constitutes a challenge to the intangible assets of public sector organizations. The case study illustrates how journalism frames a severe case of state organizational neglect against an individual within the ‘individual against the system’ frame. Moreover, results from the survey reveal that media coverage and media representations is an important factor in fostering negative attitudes towards the welfare services, characterized by reverberating negative narratives and frames. We analyse and discuss these findings through the lens of journalism sociology and framing theory.

Sveinung Arnesen, Stefan Dahlberg, and Jonas Linde. 2015. “Not only measuring but also shaping the opinion? A time-series survey experiment on the effect of polls on public opinion..” In American Political Science Association Conference. San Francisco.
not_only_measuring_but_also_10_aug.pdf
Sveinung Arnesen and Stefan Dahlberg. 2015. “Opinion Polls’ Effect on Political Attitudes - Results from a time-series survey experiment in a general population web panel.” In European Consortium for Political research . Abstract

When people form their preferences on political issues, other people’s opinions matter to them. There is thus a potential self-reinforcing mechanism at play when individuals form their political preferences, where the aggregate level of support and opposition shaping public opinion. In this paper we present an experiment where we inform the treatment groups with a skewed distribution of opinions about a political issue, and then track the treatment effect over a sequence of polls with the aim of exploring the effect of the treatment over time. The research design of the presented experiment gauges to what extent knowledge of opinion polls as such have a lasting impact on people’s political preferences. Can polls themselves change the dynamics of public opinion formation among the citizens? To facilitate the implementation of the experimental design, we introduce a technical innovation which we label the Dynamic Response Feedback. This procedure automatically generates a pie chart with poll distributions from previous responses and uses it as information to respondents who are taking the survey in present time. By repeating this procedure several times a series of poll distributions are created within one survey wave. The survey experiment is conducted on 2500 respondents in The Norwegian Citizen Panel, which is a probability based web panel of Norwegian residents. The paper presents results from an experiment on the question of whether or not the respondents think that measles vaccination of children should be compulsory. We find that when respondents are presented with a poll that is slightly skewed in the sense that it displays a higher share of supporters for the issue than the true share (as found in the control group), the aggregate mean of the treated respondents also becomes higher. Moreover, the effect of the initial poll distribution has a diminishing effect over time which resembles a fading autoregressive (AR1) process becomes a factor of its own.

Kjersti Fløttum and Endre Tvinnereim. 2015. “Som du roper i skogen, får du svar..” Bergens Tidende. Read here
Sigve Tjøtta. 2015. “You`ll never walk alone. An experimental study on receiving money. (Submitted).” In 10th Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics. Tampere, Finland.
working_paper_03-16.pdf